top of page

ຫາຊື້ອນ້ຳດື່ມຕຣາເຈດີຢ໌ໄດ້ທີ່ໄຫນບ້າງ?

      ເຈດີ ເບຟ ເປັນຄູ່ຄ້າແລະສ່ງນ້ຳດື່ມຕຣາເຈດີຢ໌ໃຫ້ລູກຄ້າມາກມາຢໃນຈັງຫວັດຫນອງຄາຢແລະອຸດຣທານີ ນ້ຳດື່ມຕຣາເຈດີຢ໌ມີວາງຈຳຫນ່າຢຕາມຣ້ານຄ້າສ່ງຊັ້ນນຳໃນເມືອງແລະຣ້ານຄ້າປລີກໃກລ້ບ້ານທ່ານ ...ຕາມຣ້ານອາຫາຣ ໂຣງແຣມ ໂຣງເຣີຢນ ຣີສອຣ໌ທ ເຣາສ່ງນ້ຳຖັງເພື່ອທຳອາຫາຣແລະນ້ຳແພັຄສຳຫຣັບບຣິໂພຄແລະຈຳຫນ່າຢ ທີ່ບ້ານແລະສຳນັກງານເຣາກັຢິນດີສ່ງໃຫ້ຖຶງທີ່ຄ່ະ ...ມີງານບຸຍ ງານສພ ງານບວຊ ຫຣືອທຳໂຣງທານ ເຣາຢິນດີສ່ງຖຶງທີ່ວັດຫຣືອສຖານທີ່ທຳໂຣງທານຄ່ະ ຫຣືອຖ້າທ່ານສະດວກເຂ້າມາຣັບທີ່ໂຣງງານ ມີປ້າຢຣາຄາຕິດໄວ້ທຸກຣຸ່ນທຸກຂນາດ ຫຢິບຂຶ້ນຣຖ ຈ່າຢຕັງຄ໌ກັບພນັກງານຫຣືອຫຢ່ອນໃນຕູ້ຕາມຣາຄາແລະຈຳນວນໄດ້ເລຢຄ່ະ ແວະເຂ້າມາເຢີ່ຢມຊມໂຣງງານແລະອຸດຫນຸນໄດ້ທີ່ນີ່ຄ່ະ ຕາມແຜນທີ່ນີ້ Google Maps Location

ຣັບຜລິຕນ້ຳດື່ມໃຫ້ຣ້ານອາຫາຣ ໂຣງເຣີຢນ ໂຣງແຣມ ຯລຯ ໂດຢໃສ້ໂລໂກ້ຂອງຣ້ານອາຫາຣໄດ້ໄຫມ໊?

     ຢິນດີຄ່ະ ຣັບຜລິຕໃຫ້ຕາມຣຸ່ນ ຂນາດແລະແບບທີ່ທ່ານຕ້ອງກາຣ ຊຶ່ງປັຈຈຸບັນເປັນທີ່ນິຢມອຢ່າງມາກໃນກາຣໂຄສນາ/ປຣະຊາສັມພັນທ໌ ໂດຢເສພາະໂຣງແຣມ ຣ້ານອາຫາຣ ໂຣງພຢາບາລ ບຣິສັທ ຫຣືອງານອີເວ້ນທ໌ຕ່າງໆ  ຄຸນລູກຄ້າຂອງເຣາເລັງເຫັນໂອກາສໃນກາຣສ່ງສື່ອຂ້ອຄວາມຜ່ານນ້ຳດື່ມຄຸນພາພ ສນໃຈຈະມີສື່ອໂຄສນາຜ່ານຂວດນ້ຳ ຕິດຕ່ອພນັກງານຂາຢເຣາໄດ້ເລຢຄ່ະ ຄຸນປຸ໊ກກີ້ 081-6187543

ອະໄຣທີ່ນ້ຳດື່ມຕຣາເຈດີຢ໌ແຕກຕ່າງຈາກໂຣງງານຜລິຕນ້ຳດື່ມຂນາດເດີຢວກັນໃນພາຄອີສານ?

      ຄຸນພາພແລະຣສຊາດຄ່ະ  ຫາກຄຸນລູກຄ້າເຄຢເຫັນຣຖບຣຣທຸກນ້ຳ ສ່ງຖັງສີຂາວຂຸ່ນໃຫຍ່ໆ ບາງທີມີຕະໄຄຣ່ຫຣືອຄຣາບເຂີຢວໆຕິດອຢູ່ກ້ນຖັງ ອາຈຈະດ້ວຢອາຢຸກາຣໃຊ້ງານຫຣືອຄວາມເສື່ອມສພາພຂອງຖັງເອງ ຊຶ່ງບຣິສັທຯເຣາໄມ່ໃຊ້ຖັງຣຸ່ນນີ້ ອີກທັ້ງຖັງຣຸ່ນ 18.9ລິຕຣ ເຣາກັໃຊ້ເສພາະຖັງເກຣດເອແລະບຣຣຈຸເສພາະຖັງທີ່ມີເລຂ ອຢ. ຂອງເຣາເທ່ານັ້ນ ແລະອີກຄວາມພາຄພູມິໃຈໃນເຣື່ອງຣະດັບຄຸນພາພຂອງຣະບບຜລິຕແລະກຣະບວນກາຣຜລິຕທີ່ເຣາພັທນາ ດ້ວຢຣະບບກຣອງ-ກາຣຄ່າເຊື້ອ ຫລາຢຊັ້ນ ເປັນກາຣກາຣັນຕີຄຸນພາພນ້ຳ ອີກທັ້ງກຣະບວນກາຣດູແລຣະບບແລະກາຣປຕິບັຕິງານອຢ່າງມີຣະບບແບບແຜນ ປຣະສບກາຣນ໌ກາຣທຳງານຂອງພນັກງານທຸກຄນ ເຣາມັ່ນໃຈວ່າທ່ານຈະໄມ່ເຫັນໂຣງງານນ້ຳດື່ມທີ່ສະອາດເປັນຣະບບກວ່າເຣາໃນພື້ນທີ່ນີ້ແນ່ນອນ  ແວະເຢີ່ຢມຊມແລະຊິມໄດ້ທຸກວັນນະຄະ ຢກເວ້ນວັນອາທິຕຢ໌ຄ່ະ ຫຢຸດຜລິຕ 1 ວັນ ແຕ່ຂາຢທຸກວັນຄ່ະ

      ຄວາມມຸ່ງມັ່ນແລະຄວາມນ່າເຊື່ອຖືອ ໃນປີ 2559 ສຳນັກງານສາທາຣນສຸຂ ຈັງຫວັດຫນອງຄາຢ ໄດ້ອອກຕຣວຈສຖານທີ່ຜລິຕນ້ຳບຣິໂພຄໃນຈັງຫວັດຫນອງຄາຢມາກກວ່າຫນຶ່ງຣ້ອຢໂຣງງານ ໃນຂນະທຳກາຣຕຣວຈເຈ້າຫນ້າທີ່ທຸກທ່ານໄດ້ໃຫ້ຄວາມຊື່ນຊມແລະຄອມເມ້ນທ໌ວ່າໂຣງງານຂອງເຣາສະອາດແລະເປັນຣະບບຣະເບີຢບດີມາກ ດີທີ່ສຸດທີ່ເຄຢຕຣວຈເຢີ່ຢມເມື່ອເທີຢບກັບໂຣງງານທີ່ເພິ່ງເປິດໃຫມ່ຊຶ່ງຫລາຢໆໂຣງງານຕ້ອງມີກາຣປຣັບປຣຸງແກ້ໄຂໃນຫລາຢໆຈຸດຈຶງຈະໄດ້ຣັບໃບອນຸຍາຕ ໂຣງງານຂອງເຣາຜ່ານກາຣຕຣວຈແລະໄດ້ຄະແນນສູງສຸດເມື່ອເທີຢບກັບທີ່ອື່ນ ໃນກາຣຕຣວຈຄຣັ້ງແຣກເພື່ອຂອອນຸຍາຕຜລິຕນ້ຳບຣິໂພຄໃນພາຊນະບຣຣຈຸທີ່ປິດສນິທ ແລະໃນທຸກໆປີແລະທຸກໆຄຣັ້ງທີ່ມີກາຣເຂ້າຕຣວຈສຖານທີ່ ເຣາໄດ້ສຣ້າງຄວາມປຣະທັບໃຈແກ່ເຈ້າຫນ້າທີ່ ສຳຫຣັບກາຣພັທນາອຢ່າງໄມ່ຫຢຸດຢັ້ງ ເຣາຈຶງພູມິໃຈນຳເສນອສິ່ງເດີຢວກັນນີ້ໃຫ້ຄຸນລູກຄ້າໄດ້ເຫັນເມື່ອທ່ານເຂ້າມາເຢີ່ຢມເຣາ ອີກອຢ່າງຄ່ະ ທີ່ ສສຈ. (ສາທາຣນສຸຂຈັງຫວັດຫນອງຄາຢ) ກັເປັນລູກຄ້າປຣະຈຳຂອງເຣາຄ່ະ ທັ້ງທີ່ໃຊ້ໃນງານປຣະຊຸມວາຣະຕ່າງໆແລະເຈ້າຫນ້າທີ່ຣັບນ້ຳດື່ມຕຣາເຈດີຢ໌ໄປທຳບຸຍ ທຳໂຣງທານເປັນປຣະຈຳດ້ວຢຄ່ະ

  ​ ​      ທີ່ເຈດີ ເບຟ ເຣາຜລິຕນ້ຳດື່ມເພື່ອບຣິໂພຄເອງທັ້ງທີ່ໂຣງງານແລະທີ່ບ້ານ ຊຶ່ງນ້ຳດື່ມເປັນຜລິຕພັນທ໌ຫລັກຜລິຕພັນທ໌ເດີຢວທີ່ເຣາໃສ່ໃຈແລະຕັ້ງໃຈຜລິຕແລະຈຳຫນ່າຢ ໄມ່ໃຊ່ຜລິຕພັນທ໌ເສຣິມ ເຣາມຸ່ງມັ່ນສຣ້າງສິ່ງດີໆແກ່ຊຸມຊນຂອງເຣາ ເພຣາະເຣາອຢູ່ທີ່ນີ່ ແລະພນັກງານຂອງເຣາກັອຢູ່ອາສັຢໃນຈັງຫວັດຫນອງຄາຢນີ້

      ລອງຫລັບຕາ ແລ້ວທດລອງດື່ມນ້ຳຫລາຢໆຢີ່ຫ້ອແລ້ວເປຣີຢບເທີຢບກັນດູນະຄະ ເຣາມັ່ນໃຈວ່າຄຸນລູກຄ້າຈະຊອບນ້ຳດື່ມຕຣາເຈດີຢ໌ຄ່ະ

S__20848694.jpg
S__20848695.jpg
bottom of page