top of page
น้ำดื่มตราเจดีย์_Thai_final.jpg
LaosFlag.png
US-Flag.jpg
TH_Flag.jpg

ຜລິຕພັນທ໌

     ​   ນ້ຳຄືອຊີວິຕ… ລອງນຶກດູນະຄະ ທຳໄມເຣາຈຶງໄມ່ບຣິໂພຄນ້ຳດື່ມທີ່ຣສຊາດແລະຄຸນພາພດີ ແທນກາຣດື່ມນ້ຳຕາມໂຄສນາທາງທີວີ ດູດີມີຄລາສ ແລະພ່ວງທ້າຢດ້ວຢກາຣຂາຢເຫລ້າແລະເບີຢຣ໌ແທນຊະອຢ່າງນັ້ນ

230_pack_blu
230_pack_blk_lg
350_pack_lbl_lg
350_pack_blk_lg
600_pack_lbl
600_pack_blu
600_pack_blk
1500_pack_lbl
230_btl_blu
230_btl_blk
350_btl
600_btl_lbl2
600_btl_blu
600_btl_blk
1500_btl_lbl
230-350-600-1500

ຣຸ່ນຂວດໃສພຣີເມີ່ຢມ

      ຣຸ່ນຂວດໃສຖືອເປັນສິນຄ້າພຣີເມີຢມຂອງເຣາ ຊຶ່ງວາງຈຳຫນ່າຢຄູ່ກັບນ້ຳດື່ມຢີ່ຫ້ອຊັ້ນນຳອື່ນໆຕາມຣ້ານຄ້າ ເຣາມີຫລາຢຂນາດແລະຣູປແບບໃຫ້ລູກຄ້າເລືອກຕາມຄວາມຕ້ອງກາຣ 

      ລ່າສຸດຣຸ່ນ 260 ມິລລິລິຕຣ (ຣຸ່ນຈິ໋ວ) ຖູກອອກແບບມາເພື່ອຕອບສນອງຄວາມຕ້ອງກາຣຂອງລູກຄ້າ ກລຸ່ມສຳນັກງານ ຫນ່ວຢງານ ຫ້າງຣ້ານທີ່ໃຊ້ສຳຫຣັບເຕຣີຢມໄວ້ຣັບຣອງລູກຄ້າ ຈັດງານປຣະຊຸມ ງານເລີ້ຢງ ໂຣງທານ ເພຣາະມີຂນາດກຣະທັດຣັດ ດື່ມປຣະມານນ້ຳ 1 ແກ້ວແລະສາມາຣຖພກພາໄວ້ຈິບແກ້ກຣະຫາຢໄດ້ເຣື່ອຢໆໃນກຣະເປ໋າຜູ້ຫຍິງຫຣືອແມ້ແຕ່ກຣະເປ໋າກາງເກງຊາຢ  ຊຶ່ງມີ 2 ສີໃຫ້ເລືອກຄືອສີດຳແລະສີຟ້າ ບຣຣຈຸແພັຄລະ 15ຂວດ ໂດຢແຣກເຣິ່ມເຣາໄດ້ຜລິຕຣຸ່ນນີ້ຈຳຫນ່າຢເປັນເຈ້າແຣກເມື່ອຊ່ວງເດືອນພຣຶສຈິກາຢນ 2559 ຊຶ່ງໄດ້ຣັບຄວາມນິຢມອຢ່າງຣວດເຣັວແລະເຣື່ອຢມາ

      ຣຸ່ນ 350 ມິລລິລິຕຣ (ຣຸ່ນເລັກ) ຖືອເປັນຣຸ່ນຢອດນິຢມ ເປັນນ້ຳດື່ມໄວ້ຕ້ອນຣັບແຂກ ແຈກເພື່ອນ ເປັນຂອງຝາກອຢ່າງດີ ຣຸ່ນນີ້ແພັຄມາຕຣຖານທັ່ວໄປຄືອແພັຄ 12 ຂວດ ຫາກແຕ່ເຣາມີຣຸ່ນຣັກສ໌ໂລກ ຄືອນອກຈາກຣຸ່ນສວມສລາກສວຢງາມແລ້ວເຣາຢັງແບບສກຣີນ ເພື່ອລດຂຢະພລາສຕິກແຜ່ນບາງຕາມນໂຢບາຢຂອງກຣມຄວບຄຸມມລພິສເຣື່ອງລດຂຢະພລາສຕິກ ໂດຢສີມາຕຣຖານຂອງເຣາກັມີສີດຳແລະສີຟ້າເຊ່ນເຄຢ

      ຣຸ່ນ 600 ມິລລິລິຕຣ (ຣຸ່ນກລາງ) ເຫມາະສຳຫຣັບຜູ້ອອກກຳລັງກາຢ ພກພາສະດວກ ປຣິມານເຫມາະສມ ຫຣືອເຫມາະເພື່ອຕິດຣຖ ດັບກຣະຫາຢຂນະເດິນທາງ ຣ້ານອາຫາຣຕ່າງໆຕັ້ງໂຕ໊ະໄວ້ບຣິກາຣລູກຄ້າ ຊຶ່ງລູກຄ້າຈ່າຢຕັງຄ໌ແລ້ວສາມາຣຖນຳກລັບດື່ມໃນຣຖຕ່ອໄດ້ ຫາກແຕ່ຖ້າເປັນຣຸ່ນຂວດແກ້ວໃນຣ້ານອາຫາຣຈະໄມ່ສາມາຣຖນຳກລັບໄດ້  ເຊ່ນກັນກັບຣຸ່ນ 350 ມລ. ເຣາມີແບບສລາກສວຢແລະສກຣີນ ຣັກສ໌ໂລກ ລດຂຢະ ສກຣີນສີດຳແລະສີຟ້າ

      ຣຸ່ນ 1500 ມິລລິລິຕຣ (ຣຸ່ນໃຫຍ່) ເຫມາະສຳຫຣັບວາງບນໂຕ໊ະອາຫາຣ ດື່ມໄດ້ຫລາຢຄນ ແຊ່ເຢັນໃນຕູ້ຂາຢຕາມທ້ອງຕລາດກັຂາຢດີ ເພຣາະລູກຄ້າໄດ້ປຣິມານນ້ຳດື່ມເພີຢງພອກັບຄວາມຕ້ອງກາຣຂອງຣ່າງກາຢໃນເວລານານ ໄມ່ຕ້ອງເຕິມຫຣືອຊື້ອບ່ອຢໆ  ໂດຢເສພາະນ້ຳດື່ມຕຣາເຈດີຢ໌ ດື່ມແລ້ວສດຊື່ນ ດັບກຣະຫາຢໄດ້ຊຸ່ມຄອຊື່ນໃຈ ທດລອງດື່ມນະຄະ

750_btl2
750_bag

ຣຸ່ນປຣະຫຢັດ ຖຸງ 6 ຂວດ

      ຄຸນພາພນ້ຳຈາກຣະບບຜລິຕເດີຢວກັນ ຫາກແຕ່ບຣິສັທຯເລັງເຫັນຄວາມຕ້ອງກາຣໃຊ້ງານຂອງລູກຄ້າມີຫລາກຫລາຢ ຣຸ່ນ 750 ມິລລິລິຕຣ ຂວດບາງໃສ ໃສ່ຖຸງບຣຣຈຸ 6 ຂວດ ຖືອງ່າຢ ນ້ຳຫນັກກຳລັງພອດີ ຣຸ່ນນີ້ມາແທນຂວດຂາວຂຸ່ນເດິມ ດູດີກວ່າແລະຄຸນພາພພລາສຕິກດີກວ່າຣຸ່ນຂາວຂຸ່ນທີ່ຝາແກະຢາກ ສ່ວນ 750 ໃຊ້ຝາປິດສນິທເກລີຢວລ໊ອກເຊ່ນເດີຢວກັບຣຸ່ນພຣີເມີ່ຢມ ຈຶງກລາຢເປັນຣຸ່ນຂາຢດີອຢ່າງຣວດເຣັວ

      ເຈ ດີ ເບຟ ເນ້ນຄຸນພາພນ້ຳດື່ມເປັນສຳຄັຍເສມອ ໄມ່ວ່າຈະຂວດຣຸ່ນໃດ ແບບໃດ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ມາຈາກກຣະບວນກາຣກຣອງ ດ້ວຢຣະບບຣີເວອຣ໌ສອອສໂມຊິສແລະຄ່າເຊື້ອດ້ວຢແສງອຸລຕຣ້າໄວໂອເລຕ ສະນັ້ນຄວາມຕ່າງທີ່ລູກຄ້າເລືອກອຢູ່ທີ່ຈຸດປຣະສງຄ໌ໃນກາຣໃຊ້ງານເທ່ານັ້ນຄ່ະ

7.6_btl
18.9_btl
920_rack
500_rack
Refill_4
20160829_174513
33944912_2173257209370140_40381037102560
33993950_2173257179370143_86018605608347

ຣຸ່ນຣີຟິລ

      ເຈ ດີ ເບຟ ມີຂນາດຣີຟິລໃຫ້ເລືອກມາກກວ່າທີ່ທ້ອງຕລາດມີທັ່ວໄປຄືອຖັງຂນາດ 18.9 ລິຕຣ  ບຣິສັທຯເຣາມີຣຸ່ນ 7.6 ລິຕຣ ຊຶ່ງມີຫູຈັບສະດວກ ກຣະທັດຣັດ ຜູ້ຫຍິງຢກໄດ້ ຜູ້ຊາຢຖືອຊິລໆ 

       ທັ່ວໄປນ້ຳລັງ ຂວດຂນາດ 920 ມິລລິລິຕຣ  ຈຳນວນ 20ຂວດ ຊຶ່ງຫນັກມາກສຳຫຣັບຄຸນຜູ້ຫຍິງແລະເດັກ ເຣາຈຶງມີຣຸ່ນລງເລັກ ຂວດ 500 ມິລລິລິຕຣ ຈຳນວນ 12 ຂວດ ໄວ້ບຣິກາຣ

       ບຣິສັທຯ ມີນໂຢບາຢໄມ່ບຣຣຈຸນ້ຳດື່ມໃນຖັງ ຂວດ ທີ່ມີເລຂ ອຢ. ໄມ່ຕຣງກັບທີ່ໂຣງງານໄດ້ຣັບອນຸຍາຕຈາກສຳນັກງານຄນະກຣຣມກາຣອາຫາຣແລະຢາ ກຣະທຣວງສາທາຣນສຸຂ

      (ສຳຫຣັບນ້ຳດື່ມຣຸ່ນຣີຟິລ ຕ້ອງມີມັດຈຳຖັງແລະລັງ)

20180912_All
JDB-NW-SE
JDB_E-W
20161018_123838
JDB_FilterPano
S__20848695
S__20848694

ຄວາມສະອາດ – ຄວາມພຶງພອໃຈ  – ຄວາມສດຊື່ນ

      ຕັ້ງແຕ່ຂັ້ນຕອນກາຣອອກແບບແລະສຣ້າງໂຣງງານເພື່ອຜລິຕນ້ຳດື່ມຕຣາເຈດີຢ໌ດ້ວຢຣະບບແລະເຄຣື່ອງມືອ ອຸປກຣນ໌ ຄຸນພາພ ບຣິສັທຯ ເນ້ນຄວາມສະອາດແລະຄຸນພາພ ມາກກວ່າປຣິມານ ເພຣາະໃນຣ້ານຄ້າຂາຢສ່ງແລະຄ້າປລີກ ຜລິຕພັນທ໌ຂອງເຣາໄດ້ວາງຂາຢຂ້າງກັບຜລິຕພັນທ໌ຢີ່ຫ້ອຣະດັບຕ້ນໆຂອງປຣະເທສ

       ເຣາມີຄວາມພາຄພູມິໃຈໃນຄຸນພາພແລະຣສຊາດນ້ຳດື່ມຕຣາເຈດີຢ໌ ເຣາມຸ່ງມັ່ນຜລິຕນ້ຳດື່ມທີ່ຣາຄາເຫມາະສມແລະຕອບສນອງຄວາມຕ້ອງກາຣຂອງລູກຄ້າໂດຢມີຫລາກຫລາຢແບບແລະຂນາດໃຫ້ເລືອກ ຜລິຕພັນທ໌ທຸກຣຸ່ນ ທຸກຂນາດຂອງເຣາໄດ້ບຣຣຈຸ ນ ໂຣງງານນ້ຳດື່ມຕຣາເຈດີຢ໌ ໃນຈັງຫວັດຫນອງຄາຢ

​ ​       ຂອຄຸນລູກຄ້າໄດ້ໃຫ້ໂອກາສທດລອງຄວາມແຕກຕ່າງຣະຫວ່າງນ້ຳດື່ມຕຣາເຈດີຢ໌ກັບນ້ຳດື່ມຢີ່ຫ້ອອື່ນໆທີ່ທ່ານດື່ມອຢູ່ເປັນປຣະຈຳ ເຣາມັ່ນໃຈຄ່ະວ່າຜລິຕພັນທ໌ຂອງເຣາຈະຄລິ໊ກ ຄລິ໊ກແນ່ນອນ

        ແວະເຂ້າມາເຢີ່ຢມໂຣງງານ ຫຢິບຊື້ອຫາຕາມຣ້ານຄ້າໃກລ້ບ້ານທ່ານ ແລ້ວທດລອງຄວາມແຕກຕ່າງນະຄະ ​

ຫມາຢເຫຕຸ:  ມີນາຄມ 2561 ເຈດີ ເບຟ ໄດ້ສນອງນໂຢບາຢລດຂຢະພລາສຕິກ ຈາກກາຣຂອຄວາມຣ່ວມມືອໂດຢກຣມຄວບຄຸມມລພິສ ເຣາໄດ້ລດກາຣຫ່ອຫຸ້ມພລາສຕິກທີ່ໄມ່ຈຳເປັນ ເຊ່ນພລາສຕິກຊີລຝາ ແລະສລາກຫ່ອຫຸ້ມມີແບບເປັນສກຣີນຂ້າງຂວດມາທດແທນ ມາຣ່ວມຣັກສ໌ໂລກດ້ວຢກັນ ຕາມລິ໊ງຄ໌ນີ້ຄ່ະ this link.​

PCD.jpg
bottom of page