LaosFlag.png
US-Flag.jpg
TH_Flag.jpg

ຜລິຕພັນທ໌

     ​   ນ້ຳຄືອຊີວິຕ… ລອງນຶກດູນະຄະ ທຳໄມເຣາຈຶງໄມ່ບຣິໂພຄນ້ຳດື່ມທີ່ຣສຊາດແລະຄຸນພາພດີ ແທນກາຣດື່ມນ້ຳຕາມໂຄສນາທາງທີວີ ດູດີມີຄລາສ ແລະພ່ວງທ້າຢດ້ວຢກາຣຂາຢເຫລ້າແລະເບີຢຣ໌ແທນຊະອຢ່າງນັ້ນ

ຣຸ່ນຂວດໃສພຣີເມີ່ຢມ

      ຣຸ່ນຂວດໃສຖືອເປັນສິນຄ້າພຣີເມີຢມຂອງເຣາ ຊຶ່ງວາງຈຳຫນ່າຢຄູ່ກັບນ້ຳດື່ມຢີ່ຫ້ອຊັ້ນນຳອື່ນໆຕາມຣ້ານຄ້າ ເຣາມີຫລາຢຂນາດແລະຣູປແບບໃຫ້ລູກຄ້າເລືອກຕາມຄວາມຕ້ອງກາຣ 

      ລ່າສຸດຣຸ່ນ 250 ມິລລິລິຕຣ (ຣຸ່ນຈິ໋ວ) ຖູກອອກແບບມາເພື່ອຕອບສນອງຄວາມຕ້ອງກາຣຂອງລູກຄ້າ ກລຸ່ມສຳນັກງານ ຫນ່ວຢງານ ຫ້າງຣ້ານທີ່ໃຊ້ສຳຫຣັບເຕຣີຢມໄວ້ຣັບຣອງລູກຄ້າ ຈັດງານປຣະຊຸມ ງານເລີ້ຢງ ໂຣງທານ ເພຣາະມີຂນາດກຣະທັດຣັດ ດື່ມປຣະມານນ້ຳ 1 ແກ້ວແລະສາມາຣຖພກພາໄວ້ຈິບແກ້ກຣະຫາຢໄດ້ເຣື່ອຢໆໃນກຣະເປ໋າຜູ້ຫຍິງຫຣືອແມ້ແຕ່ກຣະເປ໋າກາງເກງຊາຢ  ຊຶ່ງມີ 2 ສີໃຫ້ເລືອກຄືອສີດຳແລະສີຟ້າ ບຣຣຈຸແພັຄລະ 15ຂວດ ໂດຢແຣກເຣິ່ມເຣາໄດ້ຜລິຕຣຸ່ນນີ້ຈຳຫນ່າຢເປັນເຈ້າແຣກເມື່ອຊ່ວງເດືອນພຣຶສຈິກາຢນ 2559 ຊຶ່ງໄດ້ຣັບຄວາມນິຢມອຢ່າງຣວດເຣັວແລະເຣື່ອຢມາ

      ຣຸ່ນ 350 ມິລລິລິຕຣ (ຣຸ່ນເລັກ) ຖືອເປັນຣຸ່ນຢອດນິຢມ ເປັນນ້ຳດື່ມໄວ້ຕ້ອນຣັບແຂກ ແຈກເພື່ອນ ເປັນຂອງຝາກອຢ່າງດີ ຣຸ່ນນີ້ແພັຄມາຕຣຖານທັ່ວໄປຄືອແພັຄ 12 ຂວດ ຫາກແຕ່ເຣາມີຣຸ່ນຣັກສ໌ໂລກ ຄືອນອກຈາກຣຸ່ນສວມສລາກສວຢງາມແລ້ວເຣາຢັງແບບສກຣີນ ເພື່ອລດຂຢະພລາສຕິກແຜ່ນບາງຕາມນໂຢບາຢຂອງກຣມຄວບຄຸມມລພິສເຣື່ອງລດຂຢະພລາສຕິກ ໂດຢສີມາຕຣຖານຂອງເຣາກັມີສີດຳແລະສີຟ້າເຊ່ນເຄຢ

      ຣຸ່ນ 600 ມິລລິລິຕຣ (ຣຸ່ນກລາງ) ເຫມາະສຳຫຣັບຜູ້ອອກກຳລັງກາຢ ພກພາສະດວກ ປຣິມານເຫມາະສມ ຫຣືອເຫມາະເພື່ອຕິດຣຖ ດັບກຣະຫາຢຂນະເດິນທາງ ຣ້ານອາຫາຣຕ່າງໆຕັ້ງໂຕ໊ະໄວ້ບຣິກາຣລູກຄ້າ ຊຶ່ງລູກຄ້າຈ່າຢຕັງຄ໌ແລ້ວສາມາຣຖນຳກລັບດື່ມໃນຣຖຕ່ອໄດ້ ຫາກແຕ່ຖ້າເປັນຣຸ່ນຂວດແກ້ວໃນຣ້ານອາຫາຣຈະໄມ່ສາມາຣຖນຳກລັບໄດ້  ເຊ່ນກັນກັບຣຸ່ນ 350 ມລ. ເຣາມີແບບສລາກສວຢແລະສກຣີນ ຣັກສ໌ໂລກ ລດຂຢະ ສກຣີນສີດຳແລະສີຟ້າ

      ຣຸ່ນ 1500 ມິລລິລິຕຣ (ຣຸ່ນໃຫຍ່) ເຫມາະສຳຫຣັບວາງບນໂຕ໊ະອາຫາຣ ດື່ມໄດ້ຫລາຢຄນ ແຊ່ເຢັນໃນຕູ້ຂາຢຕາມທ້ອງຕລາດກັຂາຢດີ ເພຣາະລູກຄ້າໄດ້ປຣິມານນ້ຳດື່ມເພີຢງພອກັບຄວາມຕ້ອງກາຣຂອງຣ່າງກາຢໃນເວລານານ ໄມ່ຕ້ອງເຕິມຫຣືອຊື້ອບ່ອຢໆ  ໂດຢເສພາະນ້ຳດື່ມຕຣາເຈດີຢ໌ ດື່ມແລ້ວສດຊື່ນ ດັບກຣະຫາຢໄດ້ຊຸ່ມຄອຊື່ນໃຈ ທດລອງດື່ມນະຄະ

ຣຸ່ນປຣະຫຢັດ ຖຸງ 6 ຂວດ

      ຄຸນພາພນ້ຳຈາກຣະບບຜລິຕເດີຢວກັນ ຫາກແຕ່ບຣິສັທຯເລັງເຫັນຄວາມຕ້ອງກາຣໃຊ້ງານຂອງລູກຄ້າມີຫລາກຫລາຢ ຣຸ່ນ 750 ມິລລິລິຕຣ ຂວດບາງໃສ ໃສ່ຖຸງບຣຣຈຸ 6 ຂວດ ຖືອງ່າຢ ນ້ຳຫນັກກຳລັງພອດີ ຣຸ່ນນີ້ມາແທນຂວດຂາວຂຸ່ນເດິມ ດູດີກວ່າແລະຄຸນພາພພລາສຕິກດີກວ່າຣຸ່ນຂາວຂຸ່ນທີ່ຝາແກະຢາກ ສ່ວນ 750 ໃຊ້ຝາປິດສນິທເກລີຢວລ໊ອກເຊ່ນເດີຢວກັບຣຸ່ນພຣີເມີ່ຢມ ຈຶງກລາຢເປັນຣຸ່ນຂາຢດີອຢ່າງຣວດເຣັວ

      ເຈ ດີ ເບຟ ເນ້ນຄຸນພາພນ້ຳດື່ມເປັນສຳຄັຍເສມອ ໄມ່ວ່າຈະຂວດຣຸ່ນໃດ ແບບໃດ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ມາຈາກກຣະບວນກາຣກຣອງ ດ້ວຢຣະບບຣີເວອຣ໌ສອອສໂມຊິສແລະຄ່າເຊື້ອດ້ວຢແສງອຸລຕຣ້າໄວໂອເລຕ ສະນັ້ນຄວາມຕ່າງທີ່ລູກຄ້າເລືອກອຢູ່ທີ່ຈຸດປຣະສງຄ໌ໃນກາຣໃຊ້ງານເທ່ານັ້ນຄ່ະ

ຣຸ່ນຣີຟິລ

      ເຈ ດີ ເບຟ ມີຂນາດຣີຟິລໃຫ້ເລືອກມາກກວ່າທີ່ທ້ອງຕລາດມີທັ່ວໄປຄືອຖັງຂນາດ 18.9 ລິຕຣ  ບຣິສັທຯເຣາມີຣຸ່ນ 7.6 ລິຕຣ ຊຶ່ງມີຫູຈັບສະດວກ ກຣະທັດຣັດ ຜູ້ຫຍິງຢກໄດ້ ຜູ້ຊາຢຖືອຊິລໆ 

       ທັ່ວໄປນ້ຳລັງ ຂວດຂນາດ 920 ມິລລິລິຕຣ  ຈຳນວນ 20ຂວດ ຊຶ່ງຫນັກມາກສຳຫຣັບຄຸນຜູ້ຫຍິງແລະເດັກ ເຣາຈຶງມີຣຸ່ນລງເລັກ ຂວດ 500 ມິລລິລິຕຣ ຈຳນວນ 12 ຂວດ ໄວ້ບຣິກາຣ

       ບຣິສັທຯ ມີນໂຢບາຢໄມ່ບຣຣຈຸນ້ຳດື່ມໃນຖັງ ຂວດ ທີ່ມີເລຂ ອຢ. ໄມ່ຕຣງກັບທີ່ໂຣງງານໄດ້ຣັບອນຸຍາຕຈາກສຳນັກງານຄນະກຣຣມກາຣອາຫາຣແລະຢາ ກຣະທຣວງສາທາຣນສຸຂ

      (ສຳຫຣັບນ້ຳດື່ມຣຸ່ນຣີຟິລ ຕ້ອງມີມັດຈຳຖັງແລະລັງ)

ຄວາມສະອາດ – ຄວາມພຶງພອໃຈ  – ຄວາມສດຊື່ນ

      ຕັ້ງແຕ່ຂັ້ນຕອນກາຣອອກແບບແລະສຣ້າງໂຣງງານເພື່ອຜລິຕນ້ຳດື່ມຕຣາເຈດີຢ໌ດ້ວຢຣະບບແລະເຄຣື່ອງມືອ ອຸປກຣນ໌ ຄຸນພາພ ບຣິສັທຯ ເນ້ນຄວາມສະອາດແລະຄຸນພາພ ມາກກວ່າປຣິມານ ເພຣາະໃນຣ້ານຄ້າຂາຢສ່ງແລະຄ້າປລີກ ຜລິຕພັນທ໌ຂອງເຣາໄດ້ວາງຂາຢຂ້າງກັບຜລິຕພັນທ໌ຢີ່ຫ້ອຣະດັບຕ້ນໆຂອງປຣະເທສ

       ເຣາມີຄວາມພາຄພູມິໃຈໃນຄຸນພາພແລະຣສຊາດນ້ຳດື່ມຕຣາເຈດີຢ໌ ເຣາມຸ່ງມັ່ນຜລິຕນ້ຳດື່ມທີ່ຣາຄາເຫມາະສມແລະຕອບສນອງຄວາມຕ້ອງກາຣຂອງລູກຄ້າໂດຢມີຫລາກຫລາຢແບບແລະຂນາດໃຫ້ເລືອກ ຜລິຕພັນທ໌ທຸກຣຸ່ນ ທຸກຂນາດຂອງເຣາໄດ້ບຣຣຈຸ ນ ໂຣງງານນ້ຳດື່ມຕຣາເຈດີຢ໌ ໃນຈັງຫວັດຫນອງຄາຢ

​ ​       ຂອຄຸນລູກຄ້າໄດ້ໃຫ້ໂອກາສທດລອງຄວາມແຕກຕ່າງຣະຫວ່າງນ້ຳດື່ມຕຣາເຈດີຢ໌ກັບນ້ຳດື່ມຢີ່ຫ້ອອື່ນໆທີ່ທ່ານດື່ມອຢູ່ເປັນປຣະຈຳ ເຣາມັ່ນໃຈຄ່ະວ່າຜລິຕພັນທ໌ຂອງເຣາຈະຄລິ໊ກ ຄລິ໊ກແນ່ນອນ

        ແວະເຂ້າມາເຢີ່ຢມໂຣງງານ ຫຢິບຊື້ອຫາຕາມຣ້ານຄ້າໃກລ້ບ້ານທ່ານ ແລ້ວທດລອງຄວາມແຕກຕ່າງນະຄະ ​

ຫມາຢເຫຕຸ:  ມີນາຄມ 2561 ເຈດີ ເບຟ ໄດ້ສນອງນໂຢບາຢລດຂຢະພລາສຕິກ ຈາກກາຣຂອຄວາມຣ່ວມມືອໂດຢກຣມຄວບຄຸມມລພິສ ເຣາໄດ້ລດກາຣຫ່ອຫຸ້ມພລາສຕິກທີ່ໄມ່ຈຳເປັນ ເຊ່ນພລາສຕິກຊີລຝາ ແລະສລາກຫ່ອຫຸ້ມມີແບບເປັນສກຣີນຂ້າງຂວດມາທດແທນ ມາຣ່ວມຣັກສ໌ໂລກດ້ວຢກັນ ຕາມລິ໊ງຄ໌ນີ້ຄ່ະ this link.​

PCD.jpg

ที่อยู่  Address and Coordinates:

เลขที่ 354 หมู่ที่ 3 ตำบลพระธาตุบังพวน  อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43100 ประเทศไทย

พิกัด:  17.742859,102.678222

Google Maps:  http://bit.ly/JDBeverage

ติดต่อ  Telephone Numbers:

 

โทรศัพท์  Factory and On Call

042-089-719 (สำนักงาน/โรงงาน)

081-618-7543  (มือถือ)  Pookie

อีเมลล์ ไลน์ เฟสบุ๊ค  EMail addresses:

 

ฝ่ายขาย:        sales@jdbeverage.com

คุณปุ๊กกี้:       pookie@jdbeverage.com

คุณจอห์น:            jd@jdbeverage.com

Water Quality Association